Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện - Năm học 2022-2023

pptx 17 trang Hoài Bảo 20/12/2023 480
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_5_on_tap_va_ke_chuyen_n.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện - Năm học 2022-2023

 1. ThứThứ sáusáu ngàyngày 1616 thángtháng 99 nămnăm 20222022 TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 11
 2. TiếngTiếng Việt:Việt: TRÒKHỞI CHƠI ĐỘNG HÁI TÁO bè bé bề bế Bà bế bé.
 3. BàiBài 5:5: ÔânÔân tậptập vàvà kểkể chuyệnchuyện
 4. 1.1. ĐọcĐọc ::
 5. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 5:5: ônôn tậptập
 6. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 5:5: ônôn tậptập
 7. bhe bèhè béhé
 8. bdê bềdế dễbế
 9. GiảiGiải laolao
 10. CùngCùng nghenghe bàibài háthát ““ ĐànĐàn kiếnkiến tím”tím”
 11. TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 22
 12. 3.3. KểKể chuyện:chuyện: BúpBúp bêbê vàvà dếdế mènmèn
 13. BúpBúp bêbê vàvà dếdế mènmèn BúpBúp bêbêVìVì thấy thấysaosaoBúpBúp dế dếthếthế bêbê mènmèn nào nào làmlàm háthát khi khinhữngnhững nghetặngnghetặng việcviệc búp búpdếdế gì?mèngì?mèn bê?bê? hát?hát?
 14. 4.4. ViếtViết :: Học sinh viết vở ǯǯǯǯǯǰ 6 6 6 ǯǯǯǯǯǰ 6 6 6 ǯǯǯǯǯǰ 7 7 7 ǯǯǯǯǯǰ 7 7 7 ǯǯǯǯǯǰ 8 8 8 ǯǯǯǯǯǰ 8 8 8 ǯǯǯǯǯǰ 9 9 9 ǯǯǯǯǯǰ 9 9 9 ǯǯǯǯǯǰ 0 0 0 ǯǯǯǯǯǰ 0 0 0 ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ bế bé bếǯǯǯǯǯǰ bé bế bé
 15. CủngCủng cốcố VừaVừa rồirồi cáccác concon họchọc âmâm gì?gì?