Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 7: Ô ô . - Năm học 2023-2024

pptx 22 trang Hoài Bảo 20/12/2023 660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 7: Ô ô . - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_7_o_o_nam_hoc_2023_2024.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 7: Ô ô . - Năm học 2023-2024

 1. ThöùThöù baba ngaøyngaøy 1313 thaùngthaùng 99 naêmnaêm 20232023 TieángTieáng Vieät:Vieät: TieátTieát 11
 2. TieángTieáng Vieät:Vieät: TROØ CHÔIKHÔÛI CHOÏN ÑOÄNG THUÙ BOÂNG boø boù coø coû Beâ coù coû.
 3. 1.1. NhaänNhaän bieát:bieát: Boáoâoâ vaø Haø ñi boäoâoâ treân heø phoá.oâ
 4. BaøiBaøiBaøiBaøi 21:21: 7:7: OÂOÂ oâoâ
 5. TieángTieáng Vieät:Vieät: BaøiBaøi 7:7: OÂOÂ oâoâoâoâ bb bb oâoâ bboâoâ bboâoâ
 6. bñoâ ñoáboá boäñoä
 7. ctoâ coåtoåø coätoä
 8. TieángTieáng Vieät:Vieät: BaøiBaøi 7:7: oâoâ bb oâoâ bb oâoâ bboâoâ bboâoâ boáboáoâoâ boåboåoâoâ boäboäoâoâ coâcoâoâoâ coåcoåoâoâ coäcoäoâoâ
 9. TieángTieáng Vieät:Vieät: BaøiBaøi 7:7: oâoâ boáboáoâoâ coâcoâoâoâ beùbeù coåcoåoâoâ coøcoø
 10. TieángTieáng Vieät:Vieät: BaøiBaøi 7:7: oâoâ bb oâoâ bb oâoâ bboâoâ bboâoâ boáboáoâoâ boåboåoâoâ boäboäoâoâ coâcoâoâoâ coåcoåoâoâ coäcoäoâoâ boáboá coâcoâ beùbeù coåcoå coøcoø
 11. 3. Toâ vaø vieát: Học sinh bảng con
 12. 3. Toâ vaø vieát: Học sinh bảng con
 13. GiaûiGiaûi laolao
 14. TieángTieáng Vieät:Vieät: TieátTieát 22
 15. BoáBoá beâbeâ beåbeå caù.caù.
 16. XeXe coäcoä
 17. TieángTieáng Vieät:Vieät: BaøiBaøi 7:7: oâoâ bb oâoâ bb oâoâ bboâoâ bboâoâ boáboáoâoâ boåboåoâoâ boäboäoâoâ coâcoâoâoâ coåcoåoâoâ coäcoäoâoâ boáboá coâcoâ beùbeù coåcoå coøcoø
 18. VieátVieát :: Học sinh viết vở ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ô ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ cổ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰcò ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ
 19. CuûngCuûng coácoá VöøaVöøa roàiroài caùccaùc concon hoïchoïc aâmaâm gì?gì?