Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ dấu ngã - Năm học 2022-2023

pptx 23 trang Hoài Bảo 21/12/2023 580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ dấu ngã - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_9_o_o_dau_nga_nam_hoc_2.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ dấu ngã - Năm học 2022-2023

 1. ThứThứ nămnăm ngàyngày 1515 thángtháng 99 nămnăm 20222022 TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 11
 2. TiếngTiếng Việt:Việt: TRÒ CHƠIKHỞI CHỌN ĐỘNG THÚ BÔNG đá dế đa đa ô đỏ da dê Bé có ô đỏ.
 3. 1.1. NhậnNhận biết:biết: Tàu dỡơ hàng ơở cảng .
 4. BàiBài 9:9: ƠƠ ơơ
 5. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 9:9: ƠƠ ơơ bb ơơ dd ơơ bbơơ ddơơ
 6. bđơ bờđờ đỡbở
 7. dcơ dờcờ dỡcỡ
 8. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 9:9: ơơ bb ơơ dd ơơ bbơơ ddơơ bờbờơơ bởbởơơ cờcờơơ cỡcỡơơ dỡdỡơơ đỡđỡơơ
 9. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 9:9: ơơ bờbờơơ đêđê cácá cờcờơơ đỡđỡơơ bébé
 10. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 9:9: ơơ bb ơơ dd ơơ bbơơ ddơơ bờbờơơ bởbởơơ cờcờơơ cỡcỡơơ dỡdỡơơ đỡđỡơơ bờbờ đêđê cácá cờcờ đỡđỡ bébé
 11. Học sinh bảng con
 12. Học sinh bảng con
 13. Học sinh bảng con
 14. GiảiGiải laolao
 15. ĐọcĐọc bảngbảng chữchữ cáicái
 16. TiếngTiếng Việt:Việt: TiếtTiết 22
 17. BốBố đỡđỡ bé.bé.
 18. PhươngPhương tiệntiện giaogiao thôngthông
 19. TiếngTiếng Việt:Việt: BàiBài 9:9: ơơ bb ơơ dd ơơ bbơơ ddơơ bờbờơơ bởbởơơ cờcờơơ cỡcỡơơ dỡdỡơơ đỡđỡơơ bờbờ đêđê cácá cờcờ đỡđỡ bébé
 20. 4.4. ViếtViết :: Học sinh viết vở ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰơ ơ ơ ǯǯǯǯǯǰ ơ ơ ơ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ đỡ bé đỡǯǯǯǯǯǰ bé đỡ bé ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ
 21. CủngCủng cốcố VừaVừa rồirồi cáccác concon họchọc âmâm gì?gì?