Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024 - Hoàng Thị Ngọc Hân

pptx 14 trang Hoài Bảo 21/12/2023 500
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024 - Hoàng Thị Ngọc Hân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_1_canh_dieu_bai_9_o_o_nam_hoc_2023_2024.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt 1 (Cánh diều) - Bài 9: Ơ ơ ˜ - Năm học 2023-2024 - Hoàng Thị Ngọc Hân

 1. TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC THIỆU TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Giaùo vieân: Hoàng Thị Ngọc Hân
 2. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 Moân: Tieáng Vieät Baøi 8: D, d; Đ, đ d ñ d e ñ a de û ña da deû deá ñaù ñoø ñoå ñaù deá ña ña oâ ñoû Beù coù oâ ñoû.
 3. Tàu dỡỡ hàng ơở cảng.
 4. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 Moân: Tieáng Vieät Baøi 9: Ô, ô, ~ ô b ô d ô bôø dôõ bôø bôû côø cô dôõ ñôõ õ
 5. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 Moân: Tieáng Vieät Baøi 9: Ô, ô, ~ ô b ô d ô bôø dôõ bôø bôû côø cô dôõ ñôõ bôø ñeâ õ
 6. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 Moân: Tieáng Vieät Baøi: Ô, ô, ~ ô b ô d ô bôø dôõ bôø bôû côø cô dôõ ñôõ bôø ñeâ caù côø õ
 7. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 Moân: Tieáng Vieät Baøi 9: Ô, ô, ~ ô b ô d ô bôø dôõ bôø bôû côø cô dôõ ñôõ bôø ñeâ caù côø õ ñôõ beù
 8. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 M«n: TiÕng ViÖt Bµi 9: Ô, ô, ~
 9. ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰơ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ cờ ǯǯǯǯǯǰ ǯǯǯǯǯǰ cá cờ
 10. GiaûiGiaûi laolao
 11. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 M«n: TiÕng ViÖt Bµi 9: Ô, ô, ~ Boá ñôõ beù.
 12. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 M«n: TiÕng ViÖt Bµi 9: Ô, ô, ~ PhươngPhương tiệntiện giaogiao thôngthông
 13. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2023 Moân: Tieáng Vieät Baøi 9: Ô, ô, ~ ô b ô d ô bôø dôõ bôø bôû côø cô dôõ ñôõ bôø ñeâ caù côø õ ñôõ beù Boá ñôõ beù.