Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 74: oa oe

pptx 9 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 74: oa oe", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxgiao_an_tieng_viet_lop_1_bai_74_oa_oe.pptx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Bài 74: oa oe

  1. TIẾNG VIỆT BÀI 74 oa oe
  2. C¸c loµi hoaoa ®ua nhau khoeoe s¾c
  3. BÀI 74: oa oe 2 Đọc oa oe h oa hoa
  4. hßa loa táa xãa kháe loe lãe xße
  5. ®ãa hoa v¸y xße chÝch chße
  6. oa oe h oa hoa hßa loa táa xãa kháe loe lãe xße ®ãa hoa v¸y xße chÝch chße
  7. 3 Viết
  8. 4 Đọc Teát ñeán, hoaoa ñaøo khoeoe saéc hoàng töôi, hoaoa mai vaøng nôû roä. Heø sang, hoaoa phöôïng böøng löûa ñoû, chaùy röïc caû goùc trôøi. Cuoái thu, höông hoaoa söõa noàng naøn, ngaùt thôm töøng goùc phoá. Cuoái ñoâng, hoaoa caûi traûi thaûm vaøng röïc rôõ beân soâng. Nhöõng saéc hoa,höôngoa hoaoa laøm ñeïp theâm cho cuoäc soáng.