Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tiết 1, Bài 52: ut ưt - Võ Thị Mỹ Ngọc

pptx 31 trang Hoàng Đức Anh 20/07/2023 721
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tiết 1, Bài 52: ut ưt - Võ Thị Mỹ Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxgiao_an_tieng_viet_lop_1_tiet_1_bai_52_ut_ut_vo_thi_my_ngoc.pptx

Nội dung text: Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 - Tiết 1, Bài 52: ut ưt - Võ Thị Mỹ Ngọc

 1. PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ TRƯỜNG TH PHAN THANH Lớp: 1/2 Môn: Tiếng Việt Giáo viên: Võ Thị Mỹ Ngọc
 2. Kết nối tri thức với cuộc sống TIẾNG VIỆT 1
 3. CÁNH HOA KÌ DIỆU
 4. CÁNH HOA KÌ DIỆU
 5. Hãy đọc nào ! et eât it con veït quaû mít
 6. Hãy đọc nào ! dệt vải ríu rít bút chì sấm sét
 7. Ghép đôi ! con kết bồ vịt
 8. Tìm tên một con vật bơi dưới nước có chứa vần it?
 9. 1 Nhận biết Caàu thuû soá 7 thu huùtut khaùn giaû baèng moät cuù suùtut döùtöt ñieåm.
 10. Bµi 52 ut öt Tieát 1
 11. 2 Đọc ut öt s ut sutÙ
 12. Mình cùng thi tài! Taïo tieáng môùi coù vaàn ut, öt
 13. Mình cùng thi tài! Taïo tieáng môùi coù vaàn ut, öt M: möùt m öt möùt
 14. 2 Đọc buït huït luït suït
 15. 2 Đọc döùt möùt nöùt söùt
 16. 2 Đọc buït huït luït suït döùt möùt nöùt söùt
 17. buùtut chì
 18. möùtöt döøa
 19. nöùtöt neû
 20. 2 Đọc buùt chì möùt döøa nöùt neû
 21. 2 Đọc ut öt s ut sutÙ buït huït luït suït döùt möùt nöùt söùt buùt chì möùt döøa nöùt neû
 22. 3 Viết bảngViÕt b¶ng
 23. 3 Viết
 24. 3 Viết
 25. KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM NHIỀU SỨC KHỎE